Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Moderne slavernij en mensenhandel

Cushman & Wakefield wil op verantwoordelijke wijze zaken doen en daarbij de hoogste ethische standaarden toepassen. Wij zijn een van de toonaangevende vastgoedbedrijven in Nederland, met meer dan 500 directe medewerkers in 10 kantoren in heel Nederland. Onze cliënten bevinden zich in de publieke, private en non-profit sectoren in Nederland en over de hele wereld. 

Wij tolereren geen enkele vorm van slavernij en mensenhandel en het beleid van Cushman & Wakefield verbiedt elke wijze van gedwongen arbeid. Cushman & Wakefield verplicht aanbieders/leveranciers de fundamentele rechten van de mens te eerbiedigen en stimuleren, en beslissingen over dienstbetrekkingen te baseren op vrije keuze, zonder gebruik te maken van enige vorm van dwangarbeid of arbeid door gevangenen. Wij tolereren geen fysieke straffen en bedreigingen met geweld en andere vormen van fysieke, seksuele, psychische en verbale mishandeling als methode voor controle of opleggen van discipline. 

Bovendien schrijft ons beleid voor dat men zich houdt aan de minimumleeftijd voor arbeidsdeelname zoals die is voorgeschreven in wet- en regelgeving, en het verbod op kinderarbeid wanneer kinderen worden blootgesteld aan onnodige lichamelijke risico's die de fysieke, mentale of emotionele ontwikkeling kunnen schaden of op onwenselijke wijze in de weg staan aan hun scholingsbehoeften. 

Gezien de aard van de zakelijke activiteiten verwacht Cushman & Wakefield dat risico's zich voornamelijk voordoen in de keten van leveranciers door ofwel aanbesteding van zakelijke diensten ofwel diensten te verlenen aan cliënten. Deze leveranciers opereren in allerlei sectoren, zoals bouw en constructie, faciliteitenmanagement, financiën, technologie, reizen en nutsvoorzieningen. We werken ook met andere professionals, adviseurs en consultants, en aannemers.  

Bij bedrijfsonderdelen waar wij vaststellen of denken dat het potentiële risico op moderne slavernij groter is, nemen wij een aantal maatregelen om het risico te verminderen. Hieronder vallen: 

  • Gebruik van contractuele bepalingen in leverancierscontracten met de verplichting dat men zich moet houden aan onze beleidsvoorwaarden.
  • Uitvoeren van due diligence naar rode vlaggen voor slavernij en mensenhandel bij leveranciers.
  • Uitdrukkelijke of impliciete verplichting aan leveranciers om melding te maken van schendingen.

Tot op heden zijn bij ons geen voorvallen bekend van slavernij of mensenhandel in ons bedrijf of de toeleveringsketen. Wij hebben een extern meldpunt waar medewerkers, cliënten en derden vermoedens van slavernij of mensenhandel in ons bedrijf of de toeleveringsketen kunnen melden. 

Wanneer een melding wordt ontvangen, zullen wij onmiddellijk en resoluut optreden. Dit kan inhouden dat met leveranciers wordt gewerkt aan het opheffen van schendingen, maar ook, naar gelang het geval, directe beëindiging van contracten en melding aan rechtshandhavingsautoriteiten en andere instanties.  

Wij trainen en attenderen ons personeel regelmatig (en wanneer passend, onze leveranciers) op hun verplichtingen uit hoofde van onze gedragscode en het juridische en compliance beleid. Wij hebben ons Head Risk & Compliance gevraagd samen met andere belanghebbenden in ons bedrijf te werken aan de ontwikkeling van een strategie en benaderingswijze voor een training over slavernij en mensenhandel.

Algemeen verantwoordelijk voor dit programma is Adriënne Honnebier, onze Head of Legal, Nederland. De leiding van Cushman & Wakefield heeft het Legal, Risk & Compliance-team belast met het monitoren van compliance met ons beleid op dit gebied. Het hoofd van Risico & Compliance moet regelmatig aan de leiding rapporteren over compliance en ons beleid.

Deze verklaring over slavernij en mensenhandel is gemaakt namens de entiteiten van Cushman & Wakefield in Nederland. Deze verklaring wordt jaarlijks herzien en wordt ondertekend namens Cushman & Wakefield in Nederland.Adriënne Honnebier

Head of Legal, Nederland